Fundació Ritort

Avis legal
i Condicions.
"

1. Objecte

Aquestes condicions generals (d’ara endavant les CONDICIONS GENERALS) tenen per objectiu regular les condicions d’ús i la utilització del portal d’Internet situat a l’adreça www.fundacioritort.org (d’ara endavant EL WEB), del qual és titular la Fundació Ritort, amb NIF G66026741 i domicili social al carrer Montserrat núm. 18, d’Hostalets de Pierola, (d’ara endavant la FUNDACIÓ). L’objecte social d’aquesta FUNDACIÓ és agrupar experts de diferents àmbits per canalitzar projectes que siguin d’interès general de la societat.

El lloc web esmentat ha estat elaborat, creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda amb les restriccions i limitacions que imposen aquestes CONDICIONS GENERALS, així com permetre l’accés a altres llocs web amb els quals estigui relacionat ideològicament, comercialment, professionalment o de qualsevol altra manera.

La mera utilització del portal atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant USUARI) a qui en faci ús i l’USUARI declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les CONDICIONS GENERALS que s’exposen en aquest document.

A través del WEB es facilitarà a tots els usuaris la possibilitat d’accedir als continguts, als serveis i a altra informació sobre l’objecte social d’aquesta entitat. Les CONDICIONS GENERALS constitueixen íntegrament l’acord entre les parts referent a les transaccions en línia de contractació de serveis entre la FUNDACIÓ i els seus clients.

La FUNDACIÓ està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions d’aquestes CONDICIONS GENERALS sense necessitat de previ avís. Així mateix, està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs al WEB sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol d’aquestes CONDICIONS GENERALS per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2. Contingut

El WEB té com a objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació, distribució i prestació de serveis.
Tot el contingut del WEB, tota la informació continguda i la base de dades incloses, és propietat de la FUNDACIÓ i conté tota la informació necessària per a l’USUARI, així com una actualització constant dels preus, característiques dels serveis, etc.

La FUNDACIÓ manifesta que els serveis que ofereix solen correspondre amb la descripció i les característiques proporcionades. No obstant això, queda exonerada de tota responsabilitat en cas que, per errors tècnics o humans, hi hagués equivocacions o variacions pel que fa a la descripció, les característiques, els preus, etc. Així mateix, manifesta que les descripcions tenen un caràcter orientatiu i que, per tant, hi poden haver variacions.

La FUNDACIÓ s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal i no respondrà de l’ús que l’USUARI faci d’aquesta informació.

3. Drets i obligacions de l’USUARI

3.1. Condicions d’accés i d’ús

A través de l’adreça www.fundacioritort.org, qualsevol USUARI podrà accedir gratuïtament a la informació del WEB esmentat.
Les condicions d’accés al WEB estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, i es prohibeix expressament i taxativa qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del WEB o de tercers.
El WEB no exigeix la prèvia subscripció per a navegar-hi, accedir-hi ni utilitzar-lo.

3.2- Actuacions de l’USUARI

L’USUARI es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut a què tingui accés a través del WEB o de tercers però que hagi estat proporcionada per la FUNDACIÓ, i tot això sempre sota el principi de la bona fe i d’acord amb la legislació vigent.
L’USUARI haurà d’abstenir-se d’obtenir, tret que sigui per a ús personal, informació

(s’entén per informació qualsevol missatge, arxiu de so, fotografia, dibuix, programari i, en general, qualsevol tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc.) que sigui propietat de la FUNDACIÓ.

Així mateix, l’USUARI es compromet a no provocar ni maliciosament ni intencionada danys o perjudicis que puguin alterar el WEB i a no introduir ni difondre virus informàtics que puguin alterar de manera no autoritzada els continguts o els sistemes integrants del WEB. També es compromet a utilitzar els continguts d’acord amb el que estableixen la llei, la moral i l’ordre públic; és a dir, es compromet a no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar ni modificar els continguts sense consentiment escrit de la FUNDACIÓ.

La FUNDACIÓ s’exonera de qualsevol tipus d’error o virus informàtic introduït per tercers.
Cal complir tots els requisits establerts en relació amb els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs.

4. Drets i obligacions de la FUNDACIÓ

La FUNDACIÓ respondrà únicament i exclusiva dels serveis que presti ella mateixa i dels continguts directament originats pel seu WEB i identificats amb el corresponent copyright.

La FUNDACIÓ es compromet a adoptar els mitjans i les mesures necessaris, en la mesura que li sigui possible, per a garantir la seguretat i la privacitat de la comunicació. La FUNDACIÓ no respondrà quan, havent adoptat les mesures de seguretat pertinents, aquestes mesures siguin vulnerades per agents externs. En aquest sentit la FUNDACIÓ alerta els USUARIS que és tècnicament impossible garantir al 100% la seguretat de les comunicacions.

La FUNDACIÓ no serà responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, de cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus proporcionats per l’USUARI o per terceres persones o entitats que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació al WEB de la FUNDACIÓ.

La FUNDACIÓ es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’USUARI sempre que sigui necessari per a mantenir, actualitzar o millorar el servei. Així mateix, podrà modificar les condicions d’accés i/o la ubicació del contingut del WEB i impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als USUARIS que no facin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al WEB. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que siguin il·lícits, racistes, delictius, d’apologia del terrorisme, difamatoris, pornogràfics, que violin els drets humans, que constitueixin un delicte d’estafa o que infringeixin d’alguna manera les lleis aplicables nacionals o internacionals.

La FUNDACIÓ no pot garantir la disponibilitat i la continuïtat permanent del WEB a causa de possibles interrupcions, errors, etc. ni respondrà dels danys i perjudicis que els virus informàtics o agents externs que terceres persones dipositin al WEB o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic puguin causar als USUARIS. La FUNDACIÓ es reserva el dret a interrompre els serveis que ofereix als USUARIS sense previ avís.

El WEB posa a disposició dels USUARIS eines com ara botons, bàners o enllaços que permeten accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del WEB o d’altres. La instal·lació d’aquestes eines té com a objectiu facilitar la navegació a l’USUARI, però la FUNDACIÓ no es fa responsable dels llocs web als quals els USUARIS accedeixin a través del seu WEB.

Pels motius exposats serà l’USUARI qui, sota la seva pròpia responsabilitat, utilitzarà aquests enllaços. D’altra banda, la FUNDACIÓ intentarà, en la mesura que li sigui possible, comprovar-los restringint, bloquejant o suspenent aquests botons en cas que atemptin contra el principi descrit en aquestes CONDICIONS GENERALS.

La FUNDACIÓ es reserva el dret a carregar a l’USUARI els costos emergents de la prestació dels serveis sol·licitats per l’USUARI en cas que la factura no hagi estat abonada un cop arribat el venciment. La FUNDACIÓ es compromet, quan li sigui possible, a enviar una comunicació telemàtica a l’USUARI que l’adverteixi de l’import que li cobrarà. La FUNDACIÓ li retornarà aquest import quan cobri la factura.

5. Garantia

L’EMPRESA no està obligada a indemnitzar l’USUARI o tercers per les conseqüències de l’ús del servei com ara mals directes o indirectes, accidents a persones, danys als béns d’altri, pèrdues de benefici o lucre, danys causats per una deterioració o pèrdues de dades.
L’EMPRESA no es responsabilitza en cap cas dels errors o defectes que els serveis prestats puguin tenir.

6. Dret de resolució

L’USUARI podrà exercir el seu dret de resolució fins al moment que confirmi la liquidació del servei. Un cop confirmada la liquidació, l’EMPRESA inicia immediatament els tràmits de proveïment del servei i com que això suposa un cost directe, l’EMPRESA no accepta la resolució del servei contractat. Tanmateix, el servei podrà ser cancel·lat quan l’USUARI ho decideixi. En cas que cancel·li un servei, l’EMPRESA anul·larà tots els tràmits pendents per a la prestació del servei, intentarà anul·lar els tràmits ja fets i cobrarà a l’USUARI únicament el cost del servei.

Aquestes CONDICIONS GENERALS quedaran automàticament resoltes en casos com ara l’extinció de la Fundació Ritort, la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), la suspensió de pagaments, el concurs de creditors, la cessió general de béns a favor de creditors, el cessament de les activitats pròpies de la societat, la petició de quitament i espera, etc.

En virtut del que disposa la Llei d’ordenació del comerç minorista i del que regula la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), l’EMPRESA atorgarà un termini de 15 dies per a resoldre el contracte.

No obstant el que s’ha dit més amunt i d’acord amb aquesta Directiva i la Llei d’ordenació del comerç minorista, l’EMPRESA podrà considerar que en cas que els serveis sol·licitats per l’USUARI siguin clarament personalitzats i prestats segons les seves especificacions o d’altres que estableixi arribat el moment, no prevaldrà el dret de resolució esmentat ni aquestes CONDICIONS GENERALS, sinó que prevaldrà el contracte de prestació de serveis subscrit per les parts (escrit o oral, exprés o tàcit).

7. Propietat intel·lectual

Tots els continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per l’EMPRESA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial del Produccions Musicals Harmonics, SL. Tots els drets protegits propietat de l’EMPRESA no podran ser usats, duplicats, distribuïts, venuts, explotats o utilitzats de qualsevol altra manera amb finalitats comercials o no comercials sense el consentiment escrit del titular (Fundació Ritort).

Així mateix, l’EMPRESA és responsable de les marques, dels logotips i d’altres elements distintius que s’incorporin al WEB i que siguin propietat de l’EMPRESA. L’EMPRESA també és titular de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquests elements.

Tots els continguts i parts del WEB han estat inclosos d’acord amb els principis de la bona fe i contenen informació procedent totalment o parcial de fonts externes a l’entitat, motiu pel qual l’EMPRESA no es responsabilitza de cap manera de la inexactitud o de la no actualització dels continguts.

Per contra, tots aquells continguts procedents de fonts internes a vegades estaran degudament identificats amb el copyright. L’EMPRESA es reserva el dret a fer qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos al WEB procedents de fonts internes que duguin el símbol de copyright són propietat única i exclusiva de l’EMPRESA.

8. Protecció de dades

L’EMPRESA és plenament conscient de l’ús i del tractament que cal donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a aquest tema, ha implantat al nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades personals.

Per aquest motiu, a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits previstos a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, garanteix un ús no només legal sinó lleial de les dades personals, així com un sistema adequat per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei esmentada.

Si l’USUARI contracta els serveis prestats en aquest WEB, haurà de donar el seu consentiment exprés a utilitzar, tractar i cedir les seves dades a totes les entitats que tinguin una relació directa i indirecta amb la prestació del servei o a les empreses del grup que es puguin formar en un moment determinat.

L’EMPRESA inclourà totes les dades personals dels seus USUARIS en un fitxer automatitzat que té com a finalitat la gestió, el control, la prevenció i el manteniment del servei prestat.

Aquest fitxer compleix tots els requisits i totes les garanties de la normativa sobre protecció de dades. L’EMPRESA recollirà únicament les dades personals dels USUARIS que siguin adequades i pertinents, no excessives. Els USUARIS autoritzen l’EMPESA a tractar automatitzadament les seves dades personals i l’EMPRESA informa els usuaris que es poden dirigir al Servei d’Atenció al Client de la seu social de la Fundació Ritort per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’EMPRESA es compromet a complir amb la seva obligació de guarda i custòdia i a mantenir la confidencialitat i la privacitat de les dades. També es compromet a adoptar les mesures de seguretat establertes per la Llei de protecció de dades i les mesures necessàries, en la mesura que li sigui possible, per a evitar que aquestes dades s’alterin, es perdin o s’hi accedeixi sense autorització tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Vegeu la política de privacitat del portal de la FUNDACIÓ RITORT.

D’acord amb la política de privacitat de l’EMPRESA, qualsevol persona podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició enviant una comunicació escrita a la seu social de la Fundació Ritort.

9. Legislació

Aquestes CONDICIONS GENERALS queden sotmeses a la legislació vigent de la seu social de Produccions Musicals Harmonics, SL que serà aplicable pel que fa a la validesa, la interpretació, l’execució i el compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies relacionades amb el que s’ha dit més amunt es resoldran d’acord amb la normativa vigent. En cas de discrepància, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona i renuncien a qualsevol altre fur.

L’USUARI declara que ha llegit, que coneix i que accepta aquestes CONDICIONS GENERALS en tota la seva extensió.
Copyright © Fundació Ritort Tots els drets reservats. Prohibida la reproducció total o parcial.