Fundació Ritort

Estats financers i memòria econòmica.

Consulta els nostres estats financers del 2019. Qualsevol consulta posat en contacte amb nosaltres.
Els estats financers s’actualitzen cada agost del any vigent.

Estats financers i memòria econòmica.

Bases de presentació dels comptes anuals

1. Imatge fidel

El President de la Fundació Ritort, en representació del Patronat de la Fundació, declara que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i dels resultats de la Fundació, així com la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos d’efectiu.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

3. Comparació de la informació

No s’han produït canvis excepcionals en el balanç de situació, en el compte de resultats, en l’estat de canvis del patrimoni net, ni en l’estat de fluxos d’efectiu. I per tant els resultats presentats són perfectament comparables amb els dels exercicis anteriors.

4. Agrupació de partides

Les partides s’han agrupat al balanç de situació, al compte de resultats, a l’estat de canvis del patrimoni net i a l’estat de fluxos d’efectiu d’acord amb les normes legals vigents, el pla general de comptabilitat i les directrius establertes pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

5. Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements distribuïts en diverses partides en cap dels documents que integren els comptes anuals.

6. Canvis en criteris comptables

No s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats.

7. Correcció d’errors

No s’han detectat errors en els comptes anuals i per tant no s’han fet modificacions per tal de corregir-los.

Aplicació de resultats

Bases de repartiment Import
Excedent de l’exercici 53.497,03 €
Aplicació a Import
Increment del fons social 53.497,03 €
Romanent – €
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries – €
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors – €
Quantitats negatives a compensar en exercicis posteriors – €

Esperem amb interès
tenir notícies
teves.

"

Vols conèixer més tot el que fem?

OFICINA

Carrer Montiu 1, local 4
08110 – Montcada i Reixac