Fundació Ritort

Estatuts.

Capítol I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació Ritort és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.

La Fundació Ritort té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili social

El domicili de la Fundació Ritort queda fixat al número 18 del carrer Montserrat a la vila dels Hostalets de Pierola (Anoia).

 

Article 3. Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de la Fundació Ritort l’assenyala el seu domicili social. No obstant això també podrà actuar a escala nacional o internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació Ritort té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Ritort es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

Capítol II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació Ritort té per objecte materialitzar el compromís social i nacional assumit pel fundador, el qual es divideix en dues parts. 

1. Finalitats d’àmbit nacional:

Des d’una perspectiva nacional catalana, el fundador vol impulsar tres línies de treball:

a. Promoció de la cultura catalana, entenent aquesta en el seu sentit més ampli, el qual inclou el conjunt dels símbols, valors, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la llengua, la tradició, el patrimoni i la forma de vida del poble català.
b. Increment de la qualitat de vida, parant especial atenció a les condicions i els hàbits de vida dels individus, el desenvolupament social, humà i comunitari, així com la generació i la distribució de la riquesa.
c. Defensa de la justícia social, entenent aquesta com el reconeixement dels drets socials dels individus, atenent no solament a llur treball, sinó també a llurs necessitats.

2. Finalitats d’àmbit global:

Des d’una perspectiva global, el fundador vol impulsar quatre línies de treball:

a. Promoció i difusió de la ciència, entenent aquesta com el coneixement del cert ordre de les coses.
b. Suport al desenvolupament, des d’un punt de vista econòmic, social i humà.
c. Impuls a la solidaritat interregional, entesa aquesta com la mancomunitat d’interessos i responsabilitats.
d. Protecció del medi ambient, entenent aquest com el conjunt de condicions del medi que han permès l’existència de la humanitat.

Article 6. Activitats

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació Ritort desenvolupa les activitats que el seu Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Aquestes activitats tenen per objectiu prestar suport a les persones, i inclouen assessorament jurídic, suport econòmic, esdeveniments de difusió o exhibició, com ara espectacles, representacions, exposicions, mostres, xerrades, col·loquis, entre d’altres.

Les activitats relacionades amb les finalitats fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins dels límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació Ritort pot realitzar tot tipus d’activitats econòmiques, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiàries de la Fundació Ritort les persones afectades per les diverses línies de treball de la fundació establerts a les finalitats fundacionals.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat de la Fundació Ritort, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, d’acord amb les característiques concretes de cada programa de treball i amb les úniques restriccions que disposen els presents estatuts i la legislació aplicable.

Capítol III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació Ritort i activitats econòmiques

El patrimoni de la fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat per:

1. La dotació inicial que consta a la carta fundacional.

2. Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació Ritort amb la finalitat d’incrementar la dotació.

3. Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació Ritort per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

El patrimoni de la fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat per:

1. L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació Ritort tot aplicant el principi de subrogació real.

2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a. Si el donant ho ha exigit expressament.
b. Si ho estableixen els presents estatuts.
c. Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. ans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

Article 11. Règim comptable

El patrimoni de la fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat per:

1. La fundació Ritort ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

2. El Patronat de la Fundació Ritort ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el dia 31 de desembre.

3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

i. El balanç de situació

ii. El compte de resultats

iii. El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net

iv. L’estat de fluxos d’efectiu

v. La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Però encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació Ritort que aconsella que es digui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos econòmics anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació Ritort han d’estar integrats per:

a. Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.
b. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
c. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació Ritort ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació Ritort rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat els destinarà prioritàriament a incrementar el patrimoni fundacional.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15 per cent dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació Ritort pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació Ritort ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació Ritort de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol IV
Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació Ritort, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 20.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i cobriments de vacants és competència exclusiva del President del Patronat.

El President del Patronat exerceix el seu càrrec de forma vitalícia, en el cas que aquest càrrec recaigui sobre una persona jurídica, el canvi del representant per qualsevol motiu no implicarà la fi del mandat del representat. Els altres membres del patronat exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per un termini d’igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat de patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

En el cas que el President del Patronat cessi del seu càrrec, serà substituït pel Vicepresident del Patronat, i en el seu defecte pel patró de més edat.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució de les finalitats fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a. La modificació dels estatuts
b. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació Ritort.
c. L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació Ritort, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent han les condicions aprovades pel Patronat.
e. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
f. La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
g. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h. Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
i. L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els 30 dies següents a la recepció de la sol·licitud.

2. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre de dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, així com un espai de precs, preguntes i punt sobrevinguts.

3. La reunió s’ha de convocar almenys amb 15 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

4. El Patronat podrà prendre acords sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president, un vicepresident i un secretari que podrà no tenir la condició de patró.

Article 23. La presidència

El president i, en la seva absència, el vicepresident tenen les facultats següents:

a. Representar institucionalment la Fundació Ritort.
b. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretariat

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec que li atribueixen els presents estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria si compta amb la presència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que la constitució de les reunions del Patronat sigui vàlida, en qualsevol de les dues convocatòries, hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons, entre els quals hi ha d’haver el president o el vicepresident.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representants, a la reunió. En cas d’empat, el president podrà exercir un vot de qualitat per a decidir la votació.

El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si te la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions les persones que consideri convenients, amb dret a veu o sense, però sempre sense dret a vot.

Article 26. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i poden ser aprovades pel Patronat en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en aquests estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació Ritort ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 27. Bon govern

Els patrons, consellers, comissaris o empleats de la Fundació Ritort, en cas que tinguin coneixement d’algun possible conflicte d’interessos de tipus personal o professional, hauran d’informar al Patronat del possible conflicte a fi que aquest procedeixi de la manera que consideri adient d’acord amb la legislació vigent i aquests estatuts per tal de salvaguardar els interessos i les finalitats fundacionals.

Els patrons i les persones que s’hi equiparen només podran realitzar operacions amb la Fundació Ritort si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. En tot cas, abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb la legislació vigent.

Article 28. Cessament

1. Els Patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

i. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
ii. Incapacitat o inhabilitació.
iii. Manca de confiança del President.
iv. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
v. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
vi. Renúncia notificada al Patronat.
vii. Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti remoció del càrrec
viii. Les altres que estableixin la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Capítol V
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions.

Article 29. El director general

El Patronat pot nomenar un director general que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació Ritort. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 30. Els consells

El Patronat pot constituir consells que l’assessorin en la realització d’activitats concretes en relació a les finalitats de la Fundació Ritort. Els consells són òrgans col·legiats d’experts liderats per un conseller en cap, els quals poden tenir assignat la gestió d’un pressupost o patrimoni.

Els consells hauran de realitzar informes de gestió que hauran de ser aprovats pel Patronat amb una periodicitat mínima anual.

El conseller en cap d’un consell d’experts, quan no és patró, assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 31. Les comissions de treball

El Patronat i els consells poden assignar tasques concretes a una comissió de treball, integrada per un o diversos comisaris.

Les comissions de treball hauran d’elaborar informes de gestió un cop finalitzada la tasca encomanada o amb una periodicitat mínima anual, els quals hauran de ser aprovats pel Patronat o pel consell que les supervisi.

Capítol VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, sempre que ho faci amb una majoria qualificada del 70% dels vots, entre els quals hi ha d’haver el vot favorable del President de la Fundació, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació Ritort, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació Ritort es dissoldrà si s’acompleixen íntegrament les finalitats fundacionals, o si el seu compliment esdevé impossible, llevat que el Patronat les modifiqui.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del patrimoni

El Patronat haurà de destinar el patrimoni de la forma que millor garanteixi la continuïtat de les finalitats fundacionals, parant especial atenció als reptes de futur que pugui tenir la nació Catalana en el moment de la dissolució des d’una perspectiva nacional, social i econòmica. Per a fer-ho podrà liquidar la Fundació Ritort mitjançant la liquidació dels actius i passius o bé mitjançant la cessió global.

a. La Liquidació dels actius i passius

i. La dissolució de la Fundació Ritort requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en aquests estatuts i l’han d’aprovar tant el President del Patronat com el Protectorat.
ii. La dissolució de la Fundació Ritort comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
iii. El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànims de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació Ritort, o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
iv. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.

b. La Cessió global

i. La dissolució de la Fundació Ritort requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en aquests estatuts i ha de ser aprovada tant pel President del Patronat com pel Protectorat.

ii. La dissolució de la Fundació Ritort obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

iii. L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació Ritort. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació Ritort o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

iv. Si no es pot dur a terme una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius.

Esperem amb interès
tenir notícies
teves.

"

Vols conèixer més tot el que fem?

OFICINA

Carrer Montiu 1, local 4
08110 – Montcada i Reixac